โปรแกรมตั้งเวลาเครื่องจากเน็ต

โปรแกรม NETTIME ตั้งเวลาเครื่องจากเน็ตอัตโนมัติ