ลูกค้าที่ใช้บริการโดเมนเนมและ Email จะได้รับการบริการ Email ในรูปแบบ Email@YourDomain.com ซึ่งสามารถใช้งานในการรับ-ส่ง Email ได้ตามปกติภายใต้ชื่อโเมนของคุณ

การใช้งาน Email สามารถใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ

1. Webmail ผ่านทาง Browser เช่น IE, Chrome, Firefox, Safari

โดยเปิด Browser ไปที่ https://yourdomain.com/webmail

Read More